Riksförbundet Svensk Hjort

Verksamheten Riksförbundet Svensk Hjorts verksamhet är att främja och utveckla hjortnäringen i Sverige och verkar som en branschorganisation genom att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och politiska organ.

Förbundet är också remissinstans för en rad myndigheter ( ex.vis Livsmedelsverket, Jordbruksverket) och samarbetar dessutom med LRF i en rad frågor, exempelvis som remissinstans vad som avser djurskyddet.

En annan viktig fråga är att förmedla kunskap om hjortuppfödning och hjortnäringen till våra medlemmar och blivande hägnägare. Sedan Sverige gått med i EU är Riksförbundet medlem i FEDFA  (Federation of European Deer Farmers) som företräder på EU nivå hjortnäringens intresse.

Riksförbundet håller årsstämma under våren och ett höstmöte, vardera under 2 dagar med tillfälle till vidareutbildning samt kollegiala samtal. Höstmötet arrangeras växelvis mellan de olika regionerna. Regionerna har också egna träffar och möten. Riksförbundets styrelse väljs på 2 år. Ordförande som väljs på ett år.

Medlemsantalet i förbundet är 2016 ca 225 medlemmar.

Förbundet är riksomfattande men också uppdelat i 4 regioner: Sydhjort, Västhjort, Östhjort, Norrhjort.

Medlemsavgift:

Har hjortar i hägn           850 SEK/år Nya medlemmar betalar 350:- första året.
Inga hjortar:                  350 SEK/år

Inbetalas på Bankgiro nummer 
174-9787
  

Vid intresse för medlemskap i Svensk Hjortavel klicka på nedanastående länk och fylla i en medlemsansökan. OBS! Du behöver inte ha hjorthägn för att bli medlem!
 
vvv
kalven klein crw_1387_2
cc
Svensk Hjortavel (SHA) verkar som en branschorganisation genom att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndighter och politiska organ. Sedan Sveriges inträde i EU har SHA:s medlemska i FEDFA (Federation of European Deer Farmers Associations).

SHA är remissinstans för en rad myndigheter (ex. Livmedelsverket, Jordbruksverket) och samarbetar dessutom med LRF i en rad frågor, exempelvis som remissinstans vad avser djurskyddet.
FEDFA har de senaste 4 åren arbetat intensivt på att påverka EU-kommissionen vad avser de nya hygienregler som infördes 2006-01-01 och som i en del stycken avsevärt försvårat för europeiska hjortuppfödare.
Den andra huvudinriktningen för SHA är att förmedla kunskap om hjortuppfödning till våra medlemmar och till blivande hägnägare.
Den tredje huvudinriktningen är att genom utbildning och information göra vår djurhållning så bra som möjligt ur hjortarnas perspektiv.
SHA håller årsmöte under våren och ett höstmöte under hösten. Dessa tvådagarsmöten flyttar mellan de olika regionala förbunden. Ordförande sitter på ettårsmandat medan övriga styrelsemedlemmar väljs på två år.
De lokala förbunden håller egna möten och träffar, bl.a. s.k. ERFA-träffar  där man gör besök hos någon medlems anläggning för utbyte av erfarenheter.

Aktuella nyheter
Efterlysning.

Riksförbundet vill komma i kontakt med de hägnägare, som anser sig olikt/felaktigt behandlade i samband med hägntillstånd eller omprövning av hägntillstånd.

Läs mer ...Farm animal behaviour

En bok av Ingvar Ekesbo om Etologi, fysiologi, behov, djurskydd och hälsa.

Läs mer ...


På Söderåshjorts hemsida hittar du massor med fina recept, vintips, tillagningsråd m.m.

 

Läs mer ...

Ansvarig utgivare: Kurt Svensson, Svensk Hjortavelsförening Copyright © 2019. All Rights Reserved.