Produktionsformer

Flertalet hjortuppfödare i Sverige är mindre hobbyaktörer med ett mindre antal djur. Antalet uppfödare med ett större antal djur växer idag! Sammanlagt uppgick antalet uppfödda svenska hjortar år 2004 till ca 15 000 dovhjortar och 5 000 kronhjortar. Svenska hjortuppfödare kan indelas i tre produktionsinriktningar, nämligen avel, kött och jakt. Kombinationer av produktionsinriktningarna förekommer.

– Avel
Denna kategori innefattar hjortuppfödare med A-status, som inriktar sig på att producera bra avelsdjur till försäljning. Uppfödningsmetoden medför att djuren hanteras och kontrolleras oftare än i de andra kategorierna. Att metoden är arbetskrävande och kostsam kan försvaras med att det finns goda förtjänstmöjligheter, om uppfödaren lyckas med avelsarbetet och det finns efterfrågan på livdjur. Intresset för kronhjortsuppfödning är idag betydligt större än intresset för att föda upp dovhjort, vilket gör att efterfrågan på kronhjortslivdjur är stor.

– Kött
Dessa hjortuppfödare inriktar sig på att producera volymer av hjortkött till försäljning. Den dominerande uppfödningsmetoden är ett alternativ till traditionell produktion av nöt- och lammkött. Uppfödningen är intensiv, med ett stort antal djur per ytenhet, vilket kräver god tillgång på föda för att uppnå hög tillväxt på slaktdjuren. De största uppfödningarna på detta område är i Sverige idag dovhjortsbesättningar.

– Jakt
Hjortuppfödaren inriktar sig på jaktupplevelser, där jakttillfällen och troféer säljs. Nödvändigt i denna produktionsform är att hägnet har stora inslag av skog och en för jakt lämplig arrondering. Betalningen sker vanligtvis efter storleken på trofén, vilket gör att en noggrann uppbyggnad av äldre handjur av god kvalité är väsentlig. Uppfödningen är extensiv, vilket kräver låga arbetsinsatser av uppfödaren i förhållande till det ekonomiska utbytet.