Hjortuppfödning

Vid hjortuppfödning i Sverige får vi endast hålla två arter hjort i hägn – dovvilt och kronvilt. Skälet är att vi inte vill ha in främmande arter i landet, t.ex. som vitsvanshjorten i Finland. Endast hjortar födda i hägn får hållas i hägn.

Produktionen kan drivas i stort set som med andra betesdjur men utan krav på byggnader. Till hjortarnas fördel hör god förmåga att utnyttja marginella marker och att hålla landskap öppna. Jakttillfällen kan vara en biprodukt för den som har lämpliga marker. Det är gården förutsättningar och brukarens intresse som avgör driftsformen.

Hjortuppfödning, ett alternativ vid skötsel av betesmark?

Den svenske bonden har under århundraden genom sin markanvändning skapat
ett odlingslandskap med en rik biologisk mångfald, en variation av kulturmiljö- och
skönhetsvärden. Jordbruket har under senare hälften av 1990-talet rationaliserats och
effektiviserats. Trots miljöstödens införande i landet 1995, upphör dagligen en till två
mjölkproducenter i landet med sin drift. Djurhållningen inom jordbruket är i vissa bygder
vikande, vilket leder till att landskap växer igen och att natur- och kulturmiljövärden
utplånas.

En alternativ lösning till att hålla odlingslandskapet öppet kan vara att bedriva köttproduktion
med hjortar i hägn. I dag finns åtskilliga hjorthägn i Sverige. Men kan hjortar i hägn hävda
naturbetesmarker på liknande sätt som tamboskap? Bevaras natur- och kulturmiljövärdena i
våra svenska hagmarker när hjortar i hägn tar vid efter nötkreatur?
För att få svar på denna fråga har Björn Molitor, Vilt & Naturvård och Hans Sandberg,
Biomedia Omberg, närmare undersökt om hjortar i hägn kan bidra till att bevara den
biologiska mångfalden i betesmarker.

Björn Molitor, Vilt & Naturvård och Hans Sandberg, Biomedia Omberg, är ensamma
ansvariga för denna rapports innehåll samt för de åsikter som framförs.

Här finns det några PDF filer att ladda ner

Starta hjorthägn

I nedanstående pdf-fil (klicka på länken) har Björn Larsson från Svenljunga Naturbruksgymnasium sammanställt lite av det man behöver fundera på innan man på allvar startar

Läs mer »

Produktionsformer

Flertalet hjortuppfödare i Sverige är mindre hobbyaktörer med ett mindre antal djur. Antalet uppfödare med ett större antal djur växer idag! Sammanlagt uppgick antalet uppfödda

Läs mer »

Etologi

Såväl kron- som dovvilt är utpräglade flockdjur som lever i varierande stora grupper bestående av hindar i olika åldrar och kalvar. Ofta mormor – mor

Läs mer »

Hjorthorn

Såväl kron- som dovhjortar fäller varje år sina horn och bygger upp nya. De större hjortarna fäller sina horn tidigast – en del så tidigt

Läs mer »

Kronvilt

Kronvilt (“kronhjort”) (Cervus elaphus) Kronviltet är näst älgen vårt största hjortvilt där en fullvuxen hjort inför brunsten kan ha en levandeviktpå över 250 kg. Det innebär

Läs mer »