Riksförbundet Svensk Hjort (RSH)

Riksförbundet Svensk Hjort (RSH) verkar som en branschorganisation genom att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndighter och politiska organ. Sedan Sveriges inträde i EU har RSH:s medlemska i FEDFA (Federation of European Deer Farmers Associations).
RSH är remissinstans för en rad myndigheter (ex. Livmedelsverket, Jordbruksverket) och samarbetar dessutom med LRF i en rad frågor, exempelvis som remissinstans vad avser djurskyddet. FEDFA har de senaste 4 åren arbetat intensivt på att påverka EU-kommissionen vad avser de nya hygienregler som infördes 2006-01-01 och som i en del stycken avsevärt försvårat för europeiska hjortuppfödare.Den andra huvudinriktningen för RSH är att förmedla kunskap om hjortuppfödning till våra medlemmar och till blivande hägnägare.Den tredje huvudinriktningen är att genom utbildning och information göra vår djurhållning så bra som möjligt ur hjortarnas perspektiv. RSH håller årsmöte under våren och ett höstmöte under hösten. Dessa tvådagarsmöten flyttar mellan de olika regionala förbunden. Ordförande sitter på ettårsmandat medan övriga styrelsemedlemmar väljs på två år.De lokala förbunden håller egna möten och träffar, bl.a. s.k. ERFA-träffar  där man gör besök hos någon medlems anläggning för utbyte av erfarenheter.